Ing. Pavel Vermach Ph.D.

(64)

Pavel je autorizovaným stavebním inženýrem se specializací na pozemní stavby a konstrukční systémy. Léta se zabývá přípravou a realizacemi staveb a také aplikovaným výzkumem geopolymerních materiálů a odpadovým hospodářstvím. Poslední roky spolupracuje na projektech zaměřených na dostupné a sociální bydlení, na sociální začleňování a na „boj“ proti obchodu s chudobou.

Do veřejné správy se Pavel zapojil hned v roce 1989, kdy byl kooptován do Rady místního národního výboru, a od té doby byl několikrát zvolen do zastupitelstva naší městské části. V 90. letech byl za studii o nakládání s komunálním odpadem oceněn Federálním výborem životního prostředí, následně se stal členem Výboru zastupitelstva hl. m. Prahy pro odpadové hospodářství, spolupracoval s Výborem životního prostředí, podílel se na správě odpadového hospodářství v rámci Magistrátu hl. m. Prahy a je autorem příslušné části prvního strategického plánu hl. m. Prahy z období Jana Kasla. Působil v týmu, který se zasadil o doplnění chemického čištění spalin ve spalovně Malešice a kterému se v období překotné privatizace podařilo zabránit převedení majetku Pražských komunikací (dnešní Pražské služby), včetně spalovny, za symbolickou 1,- Kč do vlivu společnosti RWE. Později spolupracoval s Ministerstvem průmyslu a obchodu jako externí hodnotitel stavebních projektů. V období 2015–17 řídil jeden z investičních útvarů Magistrátu hl. m. Prahy s působností v sekcích veřejný prostor (veřejná prostranství, centrální parky), technická infrastruktura (komunikace, inženýrské sítě, protipovodňová opatření), volný čas (části ZOO, kultura, opravy Karlova mostu), vnitřní správa (Archiv hl. m. Prahy) a bezpečnost (hasičské zbrojnice). Následně se podílel se na rekonstrukci historické budovy Národního muzea a v současné době je zapojen do projektu inovací a tvorby sociálních politik se zaměřením na podporu dostupnosti bydlení.

Pavel je nositelem ceny primátora hl. m. Prahy k miléniu 2000 za záchranu kostela sv. Bartoloměje na Starém městě a čestného uznání v soutěži TOP – INVEST MPO a MMR ČR za obnovení podzemí Týnského chrámu na Starém městě. Podle Pavla musejí být veřejné zakázky v investiční výstavbě důsledně zadávány ve smyslu zákona. Jedná se nejen o rutinní poctivou práci a prevenci proti nepoctivým vlivům při výběrových řízeních, ale také o kvalifikované a transparentní rozhodování o investičních záměrech.

K aktuálnímu tématu bydlení Pavel upozorňuje, že bydlení nelze chápat jen jako tržní statek. Bydlení je základní životní potřeba, podmínka pro začlenění do společnosti a právo vyplývající z mezinárodních úmluv a paktů. Na národní i obecní úrovni je nutno uplatňovat politiku, ke které se Česká republika v mezinárodním formátu zavázala. Politiku, která uznává právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a pro jeho rodinu a umožní důstojné bydlení pro všechny společenské vrstvy naší populace.

Pavel je zakládajícím členem a předsedou politické strany Sdružení pro místní správu (SMS), která je registrující stranou volebního uskupení DOLNÍ.