Metropolitní plán

Metropolitní plán a Dolní Počernice

Problémy Metropolitního plánu (MP) v Dolních Počernicích

Nový územní plán Prahy, tzv. Metropolitní plán, určí, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Jeho podobu do konce června máte možnost ovlivnit i vy! Pozor ale, jen do 30. 6. 2022!

MP je „mnohem čitelnější“ než současný územní plán (ÚP) v tom, že dřívější nezastavitelná území (volnou krajinu, les, ornou půdu, louky ad.) nahrazuje zastavitelnými územími (byty, průmysl, výroba).

MP se navrací k „tradičnímu“ plánování města a přináší jasná pravidla:

Upravený návrh MP je k vidění od 26. dubna 2022 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) i k nahlédnutí online (odkaz sem).

Připomínky k MP lze podat online nebo osobně.

Praha se mění a měnit bude. Pohledem Dolních Počernic k výrazně horšímu – viz tyto dva hlavní problémy.

V Metropolitním plánu (MP) je perspektivou Dolních Počernic potřeba věnovat mimořádnou pozornost oblasti severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0 (1a). Podle platného Územního plánu (UP) je toto území nezastavitelné (1b) s širokým izolačním pásem na ochranu Dolních Počernic před negativními vlivy osmiproudé dálnice. MP zástavbu umožňuje a se zeleným izolačním pásem nepočítá! Investiční záměry v lokalitě (1) budou mít zásadní a negativní dopad právě na Dolní Počernice.

Nejzávažnějším zásahem pro Vinici a severní oblast Dolních Počernice je extrémní rozšíření produkčních ploch areálu výzkumných ústavů Běchovice. Komerčně průmyslové výrobní plochy, kde může doslova vzniknout cokoliv, od parkoviště obytných přívěsů až po šrotiště vehiklů. Rozšířené areály Běchovice odříznou počernickým cestu k lesu a Hájence, znemožní průchod zvěře, zlikvidují faunu a flóru v přírodní památce a připraví počernické navždy o výhled na volnou, nerušenou krajinu, místo, kde běhají, běžkují, venčí, prochází se, sportují, relaxují.

Iva Poláčková Šolcová

připomínky a námitky

V současné podobě Metropolitního plánu jsme identifikovali několik závažných okolností, které by měly – v případě realizace – zjevně negativní dopady na život v Dolních Počernicích i v okolí. Podali jsme v termínu dvě konkrétní připomínky, se kterými se můžete seznámit níže.

Tyto připomínky jsme poskytli i širší veřejnosti, aby měli i jednotliví občané možnost je za sebe podat.

Metropolitní plán

Dálnice

Území severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0 SOKP 510 a 511

Připomínky jsou ke stažení na konci textu

Výřez z platného Územního plánu hl. m. Prahy

Výřez z návrhu nového územního plánu tzv. Metropolitního plánu

Připomínky navržené Sdružením k oblasti napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0:

V Praze, 18. června 2022

 

Milí přátelé,

30. června 2022 končí lhůta pro podání připomínek k novému územnímu plánu hl. m. Prahy – tzv. Metropolitnímu plánu. Do 30. června 2022 může každý občan Prahy k návrhu uveřejněnému na www.praha.eu podat připomínky. Oproti jednotlivě podaným připomínkám má v řízení silnější pozici tzv. veřejný zástupce, který může podat na základě věcně shodných připomínek námitky, a při nesouhlasu s vypořádáním připomínek uplatnit opravný prostředek.

Před rokem byl dán magistrátem k projednání návrh změny územního plánu Z2883. Předmětem této změny je komerční výstavba v nezastavitelného území a zrušení širokého pásu izolační zeleně na ochranu Dolních Počernice před negativními vlivy dálnice D0. Návrh získal řadu záporných vyjádření, a ačkoliv jeho projednání není ukončeno, obdobný návrh, ještě v mnohem tvrdší podobě, je zapracován v Metropolitním plánu.

V příloze přikládám výřez platného a navrženého územního plánu v rozsahu území vymezeném komunikacemi: Štěrboholská spojka, dálnice D0, ul. Českobrodská a ul. Národních hrdinů. Rozdíl v oblasti severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0 je na první pohled zřejmý.

Chceme dosáhnout toho, aby rozsah nezastavitelných ploch zůstal v katastru Dolní Počernice a Dubeč zachován a v katastru Běchovice rozšířen tak, aby mezi dálnicí a stávající a připravovanou obytnou zástavbou byl dostatečně široký prostor umožňující vybudování protihlukového valu, jako je tomu na východní běchovické straně dálnice, a aby mezi Štěrboholskou spojkou a obytnou zástavbou byl zachován široká pás izolační zeleně.

Sdružení pro Místní Správu v této věci přijme roli veřejného zástupce, jestliže obdrží zmocnění alespoň 200 osob, podporujících uvedený cíl a uplatňujících věcně shodnou připomínku (uvedenou na str. 2 přiloženého zmocnění).

Podpisové archy lze předat osobě, která Vás kontaktovala, nebo je možno se dohodnout na e-mailové adresa www.dolni.eu@seznam.cz; optimální lhůta pro vrácení podpisových archů je 27. 6. 2022.

V příloze přikládám:

– porovnání řešení zájmového území dle platného územního plánu a metropolitního plánu,

– podpisový arch pro zmocnění veřejného zástupce (sloučené PDF je nutno vytisknut oboustranně na jeden list).

Děkuji a zdravím

Pavel Vermach

Sdružení pro Místní Správu
Ing. Pavel Vermach, Ph.D. statutární zástupce
Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
IČO: 07218443
e-mail: www.dolni.eu@seznam.cz

soubory ke stažení:

Metropolitní plán

Vinice a severní oblast Dolních Počernic

Území severně od stávající obytné zástavby MČ Praha-Dolní Počernice

Připomínky jsou ke stažení na konci textu

Výřez z návrhu Metropolitního plánu

Připomínka navržená Sdružením k zastavitelné rozvojové produkční ploše na Vinici:

Milí přátelé,

30. června 2022 končí lhůta pro podání připomínek k novému územnímu plánu hl. m. Prahy – tzv. Metropolitnímu plánu. Do 30. června 2022 může každý občan Prahy k návrhu uveřejněnému na www.praha.eu podat připomínky. Oproti jednotlivě podaným připomínkám má v řízení silnější pozici tzv. veřejný zástupce, který může podat na základě věcně shodných připomínek námitky, a při nesouhlasu s vypořádáním připomínek uplatnit opravný prostředek.

Vážným zásahem pro Vinici a severní oblast Dolních Počernice je extrémní rozšíření produkčních ploch v návaznosti na areál bývalých výzkumných ústavů Běchovice. Metropolitní plán zde navrhuje komerčně průmyslové výrobní plochy, kde může vzniknout cokoliv. Rozsah tzv. zastavitelné rozvojové produkční plochy 413/623/2326 (08) je zřejmý z přiložené situace.

Zástavbu pole mezi Vinicí, dálnicí, lesem a areálem VU prozatím neumožnila stavební uzávěra. Chceme se pokusit v Metropolitním plánu toto území zachovat pro další generaci jako nezastavitelné jako pole nebo jako les.

Od občanů kteří sami za sebe podají věcně shodnou připomínku, může Sdružení pro Místní Správu přijmout zmocnění a v roli veřejného zástupce v jejich zastoupení podat námitku. Zákonem stanovený minimální počet zmocnění je 200.

Podpisový arch pro zmocnění je ke stažení na www.dolni.eu.

Zmocnění je možno předat prostřednictvím kontaktních osob, vložením do schránky Sdružení v areálu VU (Hybler Group C) nebo odesláním poštou na adresu Sdružení, případně se lze dohodnout prostřednictvím e-mailové adresy www.dolni.eu@seznam.cz.

Srdečně zdravím

Pavel Vermach

Sdružení pro Místní Správu
Ing. Pavel Vermach, Ph.D. statutární zástupce
Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
IČO: 07218443
e-mail: www.dolni.eu@seznam.cz

soubory ke stažení: