Náš program pro období 2022 – 2026

DOLNÍ: „Počernice s citem.“

Dolní si jako programovou prioritu pro období 2022–2026 zvolila téma ochrany dolnopočernického životního prostředí.

Už v minulém volebním období jsme se systematicky zasazovali o nezastavitelnost některých území v Dolních Počernicích a přilehlých lokalitách (Dubeč, Štěrboholy, Běchovice) a zachování volné krajiny, orné půdy a zeleně. Cíleně podáváme námitky a návrhy ve prospěch životního prostředí, a to jak na úrovni MČ, tak na úrovni metropole.

Největší ekonomické zdroje Dolních Počernic vidíme právě v přírodním bohatství, které šetří výdaje na péči o kvalitu ovzduší, vod a půdních fondů a umožňují (nejen) počernickým kvalitní rekreaci a pohyb. Jsme hrdí na počernickou přírodu, přírodní parky, památky a rezervace a na to, že jsme součástí systému zeleně Natura 2000.

Nenecháme přírodu zastavit bytovými domy, výrobními areály či parkovišti. Kvalitu životního prostředí chceme měřit a monitorovat a systematicky a efektivně zvyšovat prostřednictvím zelených izolačních pásů, protihlukových stěn, snižování rychlosti vozidel, zvyšováním dostupnosti a efektivity MHD.

transparentní radnice

životní
prostředí

územní
rozvoj

vzdělávání, kultura, soc.péče

bezpečí a klid
v obci

odpovědná péče o majetek

Otevřená a transparentní radnice

Dolní dlouhodobě usiluje o radnici, která je transparentní a ve službách občanů. Budeme dále usilovat o jmenovité hlasování zastupitelů tak, aby voliči věděli, jak jejich zástupce v jednáních hlasoval, a pevné ukotvení (alespoň) stenografických záznamů v dokumentech ZMČ.

 • Chceme, aby informace o dění na radnici byly dostupné na webu a posíleny jejich sdílením na sociálních sítích, které umožňují diskusi občanů.
 • Podpoříme, aby byl každý zastupitel pro veřejnost dosažitelný na své vlastní emailové adrese ve tvaru prijmeni@dpocernice.cz, na které bude moci reagovat na podněty občanů.
 • Budeme nadále sledovat řízení dotačních titulů a výběrových řízení ve veřejných zakázkách, včetně uveřejňování všech povinných informací.
 • Navrhneme uveřejnění smluv uzavřených MČ s dalšími subjekty v období před účinností zákona o registru smluv.
 • Zařadíme do programu jednání zastupitelstva pravidelné sdílení důležitých informací o jednáních starosty, místostarostů a radních s dalšími stranami – zejména s představiteli hl. m. Prahy, okolních MČ, zaměstnanci magistrátu a se smluvními nebo potenciálními obchodními partnery.
 • Budeme nadále sledovat dodržování pravidel při střetu zájmu zastupitelů a úředníků.
 • Otevřeme Dolnopočernický zpravodaj občanům i opozici a profesionalizujeme redakci tak, aby byla ve službách celé městské části, a nikoliv výlučně radnice.
 • Při řešení strategických otázek rozvoje městské části poskytneme občanům dostupné informace tak, aby na rozhodnutí mohli účinně participovat.
 • Dosavadní způsob, jakým MČ rozhoduje o případné finanční podpoře subjektů, které v obci působí, je nevyhovující. Navrhneme grantový systém s jasně danými pravidly, aby o podpoře daného subjektu rozhodovala objektivní kritéria, a nikoliv subjektivní postoje a vztahy představitelů městské části.

Územní rozvoj s ohledy na životní prostředí

Dolní iniciativně řešila a řeší investiční snahy developerů a investorů o změny území z nezastavitelných na stavební či průmyslové plochy, ať už svojí politikou v rámci MČ či samosprávy hl. m. Prahy.

Tlaky na zastavění Dolních Počernic zesilují, volné zelené plochy přitahují developery a průmyslníky a je třeba se těmto snahám vytrvale a proaktivně bránit. Bydlet se musí, ale ne na úkor stávajícího přírodního bohatství či kvality života obyvatel.

Jsme zastánci toho, že tzv. brownfieldy a zdevastované lokality je třeba revitalizovat zpět na přírodu, a nikoliv bytovou či průmyslovou zástavbu. Nové výrobní a produkční areály jsou pro Dolní problematické a málo přijatelné. Jsme lokalitou extrémně zatíženou Pražským okruhem a Jižní spojkou, po kterých projede na 80 tisíc vozidel denně, Malešickou spalovnou a železničním koridorem: další zátěže vyplývající z průmyslové výroby či dopravy s průmyslem spojené si nesmíme dovolit ani za tzv. kontribuce.

Pracovat a vyrábět se musí, ale nikoliv v Dolních Počernicích, v Praze je pracovních příležitostí a výrobních a skladovacích hal dostatek. Hodnota přírody v Dolních Počernicích je pro nás nevyčíslitelná a nebudeme s ní obchodovat.

 • Trváme na zachování citlivého řešení území v oblasti Dolní Počernice – jih, nezastavitelnosti Vinice Běchovickým průmyslovým a výrobním areálem a průmyslovou zónou, nezastavitelnosti pole za kempem a nezastavitelnosti orné půdy u plánované D0 511 za Počernickým mostem malým a středním průmyslovým podnikáním (tzv. Areály Dolní Počernice).
 • Pro budoucí zástavbu chceme výškovou regulaci, aby bylo zachováno stávající měřítko městské části (v koeficientu zastavitelnosti B, výjimečně C) a charakter zahradního města.
 • Podporujeme koncept města krátkých vzdáleností, efektivní a kvalitní hromadnou dopravu pro Dolní Počernice a zdravý pohyb městem, propojení dopravy autobusové a vlakové a efektivní dosah dopravy na uzlové spoje (metro A-B-C, centrum metropole, okolní MČ).

Bezpečí a klid v MČ

Dolní podporují rekreační, klidovou a sportovní atmosféru Dolních Počernic a hodlají nadále rozvíjet obec v tomto směru.

Důraz přitom klademe na neinstitucionalizované rekreační a sportovní aktivity. Považujeme za důležité, aby pohyb Počernicemi byl bezpečný především pro chodce, následně pro cyklisty a až nakonec pro auta.

 • Lesní a polní cesty a pěšiny zůstanou cestami a pěšinami, jejich přetavení na cyklostezky nepodporujeme.
 • Chceme zabezpečit stávající cyklostezky v křížení se silnicemi a opravit poruchy asfaltového povrchu; cyklostezky hodláme nadále rozvíjet a propojovat.
 • Zrevidujeme technické provedení zpomalovacích prahů a šikan s cílem nahradit je plynulými a nekovovými pruhy; patníky v relevantních místech chceme nahradit za nízkou zeleň.
 • Veřejná zeleň a její rozšíření je dlouhodobě předmětem našeho zájmu; zelené plochy jsou trvale ohrožovány stavební činností a nároky na jejich rozsah v obci budeme nadále uplatňovat: poškozená vzrostlá zeleň však nesmí ohrožovat obyvatele.
 • Zasadíme se o důslednost kontroly rychlosti a parkování v obci městskou policií, navýšení pochůzek městské policie i do odlehlejších částí Dolních Počernic, zvláště pak Vinice, zvýšení úklidu v místech MHD zastávek a veřejných prostranství.
 • Budeme iniciativně participovat na řešení rekonstrukce objektu Barborka.

S úctou k životnímu prostředí

Dolní považuje ochranu životního prostředí, volné a živé krajiny za svoji prioritu.

 • Projekty na zástavbu volné krajiny, orné půdy, lesa, luk i pastvin považujeme za nepřijatelné a aktivně vystupujeme proti záměrům na jejich ať už průmyslovou, infrastrukturní či bytovou výstavbu.
 • Plnění zákonem stanovených hygienických limitů je třeba monitorovat, kontrolovat a vymáhat.
 • Silniční okruh kolem Prahy, dálnice D0, Štěrboholská radiála a trať (časem vysokorychlostní) jsou zdrojem hlukové zátěže pro celé Dolní Počernice: usilujeme o uplatňování všech dostupných opatření pro snížení hluku, emisí a dalších škodlivých látek (zelené izolační pásy, protihlukové stěny, snížení rychlosti ad.).
 • Výsadbou zeleně kolem komunikací, protihlukovými opatření, zvýšeným úklidem komunikací a chodníků snížíme množství polétavého prachu a dalších škodlivých emisí.
 • Připravované dopravní propojení na dálnici D1 stavbou silničního okruhu kolem Prahy (SOKP 511) způsobí nárůst tranzitní dopravy, jejíž důsledky nás všechny zasáhnou (exhalace, hluk, dopravní zácpy). Řešením je odklon tranzitní dopravy regionální trasou silničního okruhu mimo obytná území a regionální varianta Pražského okruhu.
 • Trvalým rizikovým faktorem znečištění ovzduší je spalovna Malešice, zejména kvůli produkci polychlorovaných uhlovodíků, oxidů dusíku a nebezpečných odpadů; provoz spalovny a její emise je nutno monitorovat a kontrolovat, včetně rajónů svozu odpadu kamióny po pražských silnicích.
 • Kvalita povrchových vod, zejména v Rokytce a v Počernickém rybníku, je extrémně významná pro mnohé živočišné druhy a pro Prahu jako celek. Je třeba monitorovat znečištění a otevřít diskusi k otázce odchovnění rybníka.
 • Péči o zeleň, a zvláště pak sekání trávy v MČ, zajistíme jako ekonomické a ekologické, tj. sektorové, pravidelné pouze v blízkosti cest a jinak např. pouze 2x ročně dle druhové specifity a počasí s ohledem na klimatické změny.
 • Vnímáme jako důležitou soběstačnost v rámci zemědělství, zpracování i výroby lokálně pěstovaných potravin a chceme napomoci jejich trvalé dostupnosti pro naše občany. Podpoříme komunitní pěstitelství a částečné samozásobitelství.

Hodnota lidství, vzdělávání, sociální a kulturní růst MČ

Pro Dolní je vzdělávání a rozvoj člověka důležitý v jakémkoliv věku a bez ohledu na sociální postavení.

Systém vzdělávání v ČR není ideálně nastavený, a proto silně podporujeme vznik, rozvoj, znovunastartování či iniciaci vzniku volnočasových aktivit za přijatelnou cenu či s podporou MČ. Každé dítě by mělo mít možnost sportovat a rozvíjet své záliby a talent. Budeme proto podporovat vznik nových sportovních a vzdělávacích komunit, nízkoprahových neinstitucionalizovaných prostor a plácků pro sport a setkávání a dostupných klubů a kroužků.

 • Nadále chceme prosazovat hodnoty lidství, kulturní a sociální rozvoj, posilovat zájem o oblast sociální pomoci, mezigeneračního dialogu a nápomoci svým občanům s řešením potíží.
 • Vážíme si spolkové činnosti; kromě velkých sdružení (např. SOKOL) chceme významně podporovat také stávající mimořádně úspěšnou sportovní (fotbal) a kulturní činnost menších a inspirativních zájmových skupin (dětský sbor Rokytka) a podpořit nové sportovní, kulturní a vzdělávací iniciativy.
 • Nadále chceme podporovat a rozvíjet nabídku komunitních a vzdělávacích aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny a dostupnost služeb a řemesel i prostřednictvím obecních služeb.
 • Vzhledem k demografické situaci v obci považujeme za důležité nabízet mladým rodičům dostupné možnosti, jak sladit pracovní a rodinný život; protože současné kapacity denní péče o děti starší dvou let nedostačují, podporujeme vznik další dětské skupiny, případně coworkingového centra.
 • Podporujeme vznik nové základní školy v Nových Počernicích (Počernice – jih) a s ohledem na centrum obce i citlivou dostavbu stávající základní školy. Chceme, aby nové školní kapacity vznikly s respektem k okolní zástavbě, se zajištěním dopravní bezpečnosti, a především s důkladným rozmyslem, k jakému typu vzdělávání má nová škola sloužit – např. zda počítá s dominantní frontální výukou, nebo preferuje kooperativní učení atp. Funkčnost budovy by měla odpovídat potřebám jejích uživatelů namísto toho, aby uživatelé přizpůsobovali své potřeby dispozicím budovy.
 • Podporujeme vznik nové střední školy s variabilitou studijních programů v lokalitě Počernice – jih. Budeme podporovat a iniciovat meziškolní výměny žáků a učitelů, setkávání učitelů regionu a sdílení nástrojů a zkušeností, spolupráci mezi základní školou a mateřskými a středními školami, zapojení dětí a dospívajících do péče o obec a pomoci seniorům stejně jako zapojení seniorů do aktivit určených dětem (podpora akcí jako Týden čtení dětem apod.).
 • Jako zřizovatelé budeme iniciovat u ředitele ZŠ, aby žádal (s podporou MČ) o dotační programy vypsané MŠMT a dalšími organizacemi na zvýšení kvality vzdělávání v Dolních Počernicích, psychosociálních programů, projektových, bezpečnostních, dopravních a dalších programů. ZŠ musí více participovat na dotačních programech směřovaných jak do vzdělávání, tak do infrastruktury. Je pro nás zásadní, aby základní škola byla místem vzdělávání, rozvoje a inspirace s důrazem na individuální potřeby žáků a s nemenším důrazem na zvyšování kvalifikace učitelů.
 • Podporujeme multižánrovou kulturu a systém podpory kultury a sportu malých organizátorů a dobrovolníků. Monopolizaci kultury a sportu v MČ nepovažujeme za žádoucí. Podporujeme komunitní život: sdílené setkávání, společné aktivity a kulturní akce, kdy občan je partnerem a MČ pracuje v jeho prospěch, v jeho službách.

Odpovědná péče o majetek, hospodárnost v investičních akcích

Dolní je pro citlivé a hospodárné řešení veřejných investičních a dotačních akcí dle jejich přínosu vzhledem k vynaloženým nákladům.

 • Investice vždy nahlížíme optikou daňových poplatníků. S daněmi lidí, které nám byly svěřeny, ať už jako dotace od města, EU nebo z veřejné soutěže, nakládáme s úctou a šetrností dobrého správce daní veřejných poplatníků.
 • Vždy zohledňujeme přiměřenost výsledku k ceně.
 • Zhotovitele stavebních prací preferujeme vybírat v otevřeném a transparentním řízení.
 • Jedním z hlavních úkolů správy majetku je průběžná kontrola plnění smluvních závazků: pronájmy svěřeného majetku musí mít přínos pro obec a řada stávajících smluv mezi podnikateli a MČ není dlouhodobě pro MČ výhodná (např. extrémně nízký pronájem hotelů).

transparentní radnice

životní prostředí

územní rozvoj

vzdělávání, kultura, soc.péče

bezpečí a klid v obci

odpovědná péče o majetek

Otevřená a transparentní radnice

Dolní dlouhodobě usiluje o radnici, která je transparentní a ve službách občanů. Ač se nám podařilo prosadit stenografické záznamy jednání zastupitelstva, budeme dále usilovat o jmenovité hlasování zastupitelů tak, aby voliči věděli, jak jejich zástupce v jednáních hlasoval.

 • Chceme, aby informace o dění na radnici byly dostupné na webu a posíleny jejich sdílením na sociálních sítích, které umožňují diskusi občanů.
 • Podpoříme, aby každý zastupitel měl oficiální konzultační hodiny, kdy bude dostupný na emailu či telefonu a bude reagovat na podněty občanů.
 • Zasadíme se o transparentní řízení dotačních titulů, veřejných zakázek a výběrových řízení, chceme, aby zadávací dokumentace byla včas a online včetně následného zveřejnění údajů o úspěšných žadatelích, budeme požadovat či zadávat transparentní a hospodárné veřejné zakázky a předem zveřejňovat všechny zakázky nad rámec zákona (od 100 tisíc Kč).
 • Budeme zveřejňovat všechny smlouvy uzavřené MČ s dalšími subjekty.
 • Podpoříme vedení agendy starosty a radních ohledně schůzek s druhými stranami tak, aby jednání a jejich témata byla dohledatelná a transparentní.
 • Nepřipustíme střet zájmů a korupci zastupitelů a úředníků.
 • Otevřeme radniční média – Dolnopočernický zpravodaj – občanům i opozici a profesionalizujeme redakci tak, aby byla ve službách občanů, a nikoliv výlučně radnice.
 • Umožníme veřejnou diskuzi o strategických otázkách rozvoje MČ.
 • Dosavadní způsob, jakým MČ rozhoduje o případné finanční podpoře subjektů, které v obci působí, je pro Dolní nepřijatelný. Zavedeme grantový systém s jasně danými pravidly, aby o podpoře daného subjektu rozhodovala objektivní kritéria, a nikoliv subjektivní postoj představitelů MČ.

S úctou k životnímu prostředí

Dolní považuje ochranu životního prostředí, volné a živé krajiny za svoji prioritu.

 • Projekty na zástavbu volné krajiny, orné půdy, lesa, luk i pastvin považujeme za nepřijatelné a aktivně vystupujeme proti záměrům na jejich ať už průmyslovou, infrastrukturní či bytovou výstavbu.
 • Plnění zákonem stanovených hygienických limitů je třeba monitorovat, kontrolovat a vymáhat.
 • Silniční okruh kolem Prahy, dálnice D0, Štěrboholská radiála a trať (časem vysokorychlostní) jsou zdrojem hlukové zátěže pro celé Dolní Počernice: usilujeme o uplatňování všech dostupných opatření pro snížení hluku, emisí a dalších škodlivých látek (zelené izolační pásy, protihlukové stěny, snížení rychlosti ad.).
 • Výsadbou zeleně kolem komunikací, protihlukovými opatření, zvýšeným úklidem komunikací a chodníků snížíme množství polétavého prachu a dalších škodlivých emisí.
 • Připravované dopravní propojení na dálnici D1 stavbou silničního okruhu kolem Prahy (SOKP 511) způsobí nárůst tranzitní dopravy, jejíž důsledky nás všechny zasáhnou (exhalace, hluk, dopravní zácpy). Řešením je odklon tranzitní dopravy regionální trasou silničního okruhu mimo obytná území a regionální varianta Pražského okruhu.
 • Trvalým rizikovým faktorem znečištění ovzduší je spalovna Malešice, zejména kvůli produkci polychlorovaných uhlovodíků, oxidů dusíku a nebezpečných odpadů; provoz spalovny a její emise je nutno monitorovat a kontrolovat, včetně rajónů svozu odpadu kamióny po pražských silnicích.
 • Kvalita povrchových vod, zejména v Rokytce a v Počernickém rybníku, je extrémně významná pro mnohé živočišné druhy a pro Prahu jako celek. Je třeba monitorovat znečištění a otevřít diskusi k otázce odchovnění rybníka.
 • Péči o zeleň, a zvláště pak sekání trávy v MČ, zajistíme jako ekonomické a ekologické, tj. sektorové, pravidelné pouze v blízkosti cest a jinak např. pouze 2x ročně dle druhové specifity a počasí s ohledem na klimatické změny.
 • Vnímáme jako důležitou soběstačnost v rámci zemědělství, zpracování i výroby lokálně pěstovaných potravin a chceme napomoci jejich trvalé dostupnosti pro naše občany. Podpoříme komunitní pěstitelství a částečné samozásobitelství.

Územní rozvoj s ohledy na životní prostředí

Dolní iniciativně řešila a řeší investiční snahy developerů a investorů o změny území z nezastavitelných na stavební či průmyslové plochy, ať už svojí politikou v rámci MČ či samosprávy hl. m. Prahy.

Tlaky na zastavění Dolních Počernic zesilují, volné zelené plochy přitahují developery a průmyslníky a je třeba se těmto snahám vytrvale a proaktivně bránit. Bydlet se musí, ale ne na úkor stávajícího přírodního bohatství či kvality života obyvatel.

Jsme zastánci toho, že tzv. brownfieldy a zdevastované lokality je třeba revitalizovat zpět na přírodu, a nikoliv bytovou či průmyslovou zástavbu. Nové výrobní a produkční areály jsou pro Dolní problematické a málo přijatelné. Jsme lokalitou extrémně zatíženou Pražským okruhem a Jižní spojkou, po kterých projede na 80 tisíc vozidel denně, Malešickou spalovnou a železničním koridorem: další zátěže vyplývající z průmyslové výroby či dopravy s průmyslem spojené si nesmíme dovolit ani za tzv. kontribuce.

Pracovat a vyrábět se musí, ale nikoliv v Dolních Počernicích, v Praze je pracovních příležitostí a výrobních a skladovacích hal dostatek. Hodnota přírody v Dolních Počernicích je pro nás nevyčíslitelná a nebudeme s ní obchodovat.

 • Trváme na zachování citlivého řešení území v oblasti Dolní Počernice – jih, nezastavitelnosti Vinice Běchovickým průmyslovým a výrobním areálem a průmyslovou zónou, nezastavitelnosti pole za kempem a nezastavitelnosti orné půdy u plánované D0 511 za Počernickým mostem malým a středním průmyslovým podnikáním (tzv. Areály Dolní Počernice).
 • Pro budoucí zástavbu chceme výškovou regulaci, aby bylo zachováno stávající měřítko městské části (v koeficientu zastavitelnosti B, výjimečně C) a charakter zahradního města.
 • Podporujeme koncept města krátkých vzdáleností, efektivní a kvalitní hromadnou dopravu pro Dolní Počernice a zdravý pohyb městem, propojení dopravy autobusové a vlakové a efektivní dosah dopravy na uzlové spoje (metro A-B-C, centrum metropole, okolní MČ).

Hodnota lidství, vzdělávání, sociální a kulturní růst MČ

Pro Dolní je vzdělávání a rozvoj člověka důležitý v jakémkoliv věku a bez ohledu na sociální postavení.

Systém vzdělávání v ČR není ideálně nastavený, a proto silně podporujeme vznik, rozvoj, znovunastartování či iniciaci vzniku volnočasových aktivit za přijatelnou cenu či s podporou MČ. Každé dítě by mělo mít možnost sportovat a rozvíjet své záliby a talent. Budeme proto podporovat vznik nových sportovních a vzdělávacích komunit, nízkoprahových neinstitucionalizovaných prostor a plácků pro sport a setkávání a dostupných klubů a kroužků.

 • Nadále chceme prosazovat hodnoty lidství, kulturní a sociální rozvoj, posilovat zájem o oblast sociální pomoci, mezigeneračního dialogu a nápomoci svým občanům s řešením potíží.
 • Vážíme si spolkové činnosti; kromě velkých sdružení (např. SOKOL) chceme významně podporovat také stávající mimořádně úspěšnou sportovní (fotbal) a kulturní činnost menších a inspirativních zájmových skupin (dětský sbor Rokytka) a podpořit nové sportovní, kulturní a vzdělávací iniciativy.
 • Nadále chceme podporovat a rozvíjet nabídku komunitních a vzdělávacích aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny a dostupnost služeb a řemesel i prostřednictvím obecních služeb.
 • Vzhledem k demografické situaci v obci považujeme za důležité nabízet mladým rodičům dostupné možnosti, jak sladit pracovní a rodinný život; protože současné kapacity denní péče o děti starší dvou let nedostačují, podporujeme vznik další dětské skupiny, případně coworkingového centra.
 • Podporujeme vznik nové základní školy v Nových Počernicích (Počernice – jih) a s ohledem na centrum obce i citlivou dostavbu stávající základní školy. Chceme, aby nové školní kapacity vznikly s respektem k okolní zástavbě, se zajištěním dopravní bezpečnosti, a především s důkladným rozmyslem, k jakému typu vzdělávání má nová škola sloužit – např. zda počítá s dominantní frontální výukou, nebo preferuje kooperativní učení atp. Funkčnost budovy by měla odpovídat potřebám jejích uživatelů namísto toho, aby uživatelé přizpůsobovali své potřeby dispozicím budovy.
 • Podporujeme vznik nové střední školy s variabilitou studijních programů v lokalitě Počernice – jih. Budeme podporovat a iniciovat meziškolní výměny žáků a učitelů, setkávání učitelů regionu a sdílení nástrojů a zkušeností, spolupráci mezi základní školou a mateřskými a středními školami, zapojení dětí a dospívajících do péče o obec a pomoci seniorům stejně jako zapojení seniorů do aktivit určených dětem (podpora akcí jako Týden čtení dětem apod.).
 • Jako zřizovatelé budeme iniciovat u ředitele ZŠ, aby žádal (s podporou MČ) o dotační programy vypsané MŠMT a dalšími organizacemi na zvýšení kvality vzdělávání v Dolních Počernicích, psychosociálních programů, projektových, bezpečnostních, dopravních a dalších programů. ZŠ musí více participovat na dotačních programech směřovaných jak do vzdělávání, tak do infrastruktury. Je pro nás zásadní, aby základní škola byla místem vzdělávání, rozvoje a inspirace s důrazem na individuální potřeby žáků a s nemenším důrazem na zvyšování kvalifikace učitelů.
 • Podporujeme multižánrovou kulturu a systém podpory kultury a sportu malých organizátorů a dobrovolníků. Monopolizaci kultury a sportu v MČ nepovažujeme za žádoucí. Podporujeme komunitní život: sdílené setkávání, společné aktivity a kulturní akce, kdy občan je partnerem a MČ pracuje v jeho prospěch, v jeho službách.

Bezpečí a klid v MČ

Dolní podporují rekreační, klidovou a sportovní atmosféru Dolních Počernic a hodlají nadále rozvíjet obec v tomto směru.

Důraz přitom klademe na neinstitucionalizované rekreační a sportovní aktivity. Považujeme za důležité, aby pohyb Počernicemi byl bezpečný především pro chodce, následně pro cyklisty a až nakonec pro auta.

 • Lesní a polní cesty a pěšiny zůstanou cestami a pěšinami, jejich přetavení na cyklostezky nepodporujeme.
 • Chceme zabezpečit stávající cyklostezky v křížení se silnicemi a opravit poruchy asfaltového povrchu; cyklostezky hodláme nadále rozvíjet a propojovat.
 • Zrevidujeme technické provedení zpomalovacích prahů a šikan s cílem nahradit je plynulými a nekovovými pruhy; patníky v relevantních místech chceme nahradit za nízkou zeleň.
 • Veřejná zeleň a její rozšíření je dlouhodobě předmětem našeho zájmu; zelené plochy jsou trvale ohrožovány stavební činností a nároky na jejich rozsah v obci budeme nadále uplatňovat: poškozená vzrostlá zeleň však nesmí ohrožovat obyvatele.
 • Zasadíme se o důslednost kontroly rychlosti a parkování v obci městskou policií, navýšení pochůzek městské policie i do odlehlejších částí Dolních Počernic, zvláště pak Vinice, zvýšení úklidu v místech MHD zastávek a veřejných prostranství.
 • Budeme iniciativně participovat na řešení rekonstrukce objektu Barborka.

Odpovědná péče o majetek, hospodárnost v investičních akcích

Dolní je pro citlivé a hospodárné řešení veřejných investičních a dotačních akcí dle jejich přínosu vzhledem k vynaloženým nákladům.

 • Investice vždy nahlížíme optikou daňových poplatníků. S daněmi lidí, které nám byly svěřeny, ať už jako dotace od města, EU nebo z veřejné soutěže, nakládáme s úctou a šetrností dobrého správce daní veřejných poplatníků.
 • Vždy zohledňujeme přiměřenost výsledku k ceně.
 • Zhotovitele stavebních prací preferujeme vybírat v otevřeném a transparentním řízení.
 • Jedním z hlavních úkolů správy majetku je průběžná kontrola plnění smluvních závazků: pronájmy svěřeného majetku musí mít přínos pro obec a řada stávajících smluv mezi podnikateli a MČ není dlouhodobě pro MČ výhodná (např. extrémně nízký pronájem hotelů).