Novinky, aktuality

Rok 2022 je ve znamení nejen blížících se komunálních voleb, ale také projednávání Metropolitního plánu, který zásadně ovlivní charakter naší obce.

Na tomto místě vás budeme informovat o našich krocích a výsledcích naší práce.

19. 7. 2022

Jdeme do komunálních voleb 2022

Dnes jsme úspěšně podali kandidátní listinu za DOLNÍ. Přejeme všem hezké léto! Váš Tým DOLNÍ

1. 7. 2022

Povedlo se: Sdružení pro Místní Správu jako veřejný zástupce ve smyslu stavebního zákona pro dvě dolnopočernické kauzy

Včerejším dnem se uzavřela možnost dávat připomínky a námitky k Metropolitnímu plánu. Děkujeme všem, kdo této možnosti využili! Zároveň bychom vás chtěli informovat, že Sdružení pro Místní Správu splnilo zákonné podmínky a v zastoupení veřejnosti podalo námitky k návrhu Metropolitního plánu pro řešení oblasti severozápadně od křížení dálnice a Štěrboholské spojky a oblasti severně od Vinice. Děkujeme za spolupráci, Váš Tým DOLNÍ

27. 6. 2022

Zastupitelstvo náš návrh na ochranu Dolních Počernic podél dálnice přijalo

Zastupitelstvo jednomyslně přijalo celý náš návrh na doplnění stanoviska městské části včetně podrobného odůvodnění pro Magistrát. Děkujeme za spolupráci všem našim spoluobčanům, kteří se připojili k naší žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva i všem kolegyním a kolegům z jiných politických stran, kteří přišli a náš návrh napříč politickým spektrem podpořili. Váš Tým DOLNÍ

odkaz na náš návrh

21. 6. 2022

Poukazujeme na dvě hrozby pro Dolní Počernice

Úsilí vynaložené pro optimalizaci Metropolitního plánu v nejcitlivějších oblastech skrze místní správu se pokusíme zesílit ještě v občanské rovině. Jednak motivací pro individuální podání připomínek a v případě získání dostatečné důvěry a dostatečného počtu zmocnění od našich spoluobčanů ještě navíc námitkami formulovanými z pozice zástupce veřejnosti. Zákonem stanovená kvóta činí 200 popisů. Pokud byste se rozhodli tuto vizi podpořit, prosíme, kontaktujte nás. Rádi se s vámi spojíme. Děkujeme. Váš Tým DOLNÍ

20. 6. 2022

Pozvánka na MIMOŘÁDNÉ veřejné zasedání zastupitelstva MČ Dolní Počernice

Z iniciativy Pavla Vermacha podpořené občanskými žádostmi ve smyslu zákona o hl. m. Praze svolal starosta na 27. 6. 2022 v 17:00 hod. mimořádné, v pořadí 24. zasedání zastupitelstva. Chceme změnit návrh Metropolitního plánu v oblasti na západ od dálnice tak, aby podél přechodové oblasti SOKP 510-511 mohl vzniknout protihlukový val na ochranu Dolních Počernic. Rádi se s vámi potkáme! Váš Tým DOLNÍ

18. 6. 2022

Námitky k Metropolitnímu plánu

Zpracovali jsme dvě námitky k Metropolitnímu plánu. Pokud s nimi souhlasíte, můžete je do 30. 6. 2022 podat jako fyzická osoba také. Váš Tým DOLNÍ

7. 6. 2022

Výsledek jednání zastupitelstva MČ Dolní Počernice o Metropolitním plánu

K našemu milému překvapení se nám podařilo přesvědčit většinu zastupitelů, aby při projednávání připomínek k Metropolitnímu plánu podpořili naše návrhy usnesení. Děkujeme všem občanům, kteří se jednání zúčastnili, za podporu –
bylo vás hodně a bylo to znát. Váš Tým DOLNÍ

30. 5. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva MČ Dolní Počernice

Přijďte se podívat na zasedání zastupitelstva dne 6. 6. 2022 v 18:00 v hotelu Svornost. Budeme se zabývat také Metropolitním plánem. Připravili jsme vlastní návrhy usnesení, abychom udělali maximum pro ochranu životního prostředí a zachování přírodního rázu Dolních Počernic. Váš Tým DOLNÍ

22. 5. 2022

Zkapacitnění SOKP 510 - děkujeme za účast v řízení

Návrh na vybudování protihlukových opatření a na upuštění od záměru zkapacitnění podalo několik účastníků našeho uskupení Dolní 2018. Děkujeme všem, kteří protihluková opatření podpořili a vystoupili proti neodůvodněnému zkapacitnění, které negativním způsobem ovlivní životní zhorší prostředí naší městské části. Váš Tým DOLNÍ

16. 5. 2022

Starosta svolal zastupitelstvo až na termín po uplynutí lhůty pro podání připomínek!

22. května 2022 končí lhůta k podání připomínek k projektu „zkapacitnění dálnice D0-SOKP 510“ v rámci územního řízení, kterým byl pověřen Odbor stavebního řádu MHMP. Projekt stavby obsahuje rozšíření na více pruhů a také objekty protihlukových stěn.

Chceme, aby byly zrealizovány chybějící protihlukové stěny a ověřena jejich účinnost. Nechceme dálnici zkapacitňovat.

27. dubna jsme v této věci požádali o svolání zastupitelstva. Pan starosta se rozhodl zastupitelstvo svolat na 6. června – tedy dva týdny po termínu stavebního úřadu.

Doporučujeme proto, abyste se s dokumentací pro územní sami obeznámili a podle svého uvážení se k ní v zákonné lhůtě vyjádřili.

Místo pro nahlédnutí do spisu: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova ul.
Kontaktní osoba: Pavla Janecká 236 00 4823 (návštěvu nutno předem domluvit)
Status občanů Dol. Počernic: veřejnost dotčená vlivy stavby

Váš Tým DOLNÍ

9. 5. 2022

Problémy Metropolitního plánu v Dolních Počernicích

Prostudovali jsme vypořádání námitek naší městské části k Metropolitnímu plánu, které nám zaslal Magistrát. Identifikovali jsme dvě nejzávažnější oblasti. Situaci se intenzivně věnujeme. Váš Tým DOLNÍ

27. 4. 2022

Znovu Dálnice D0 – SOKP, tentokrát část 510

Dnes jsme upozornili úřad a zastupitelstvo na zahájené řízení ke zkapacitnění SOKP, v kterém je příslušným orgánem státní správy Odbor stavebního řádu MHMP. Současně jsme požádali o svolání zastupitelstva. Do řízení se může přihlásit každý v souladu se zákonem č.100/20001 Sb. Připomínky k projektu je možno podat Magistrátu do 22. května 2022. Váš Tým DOLNÍ